ಮಂಗಳವಾರ, ನವೆಂಬರ್ 23, 2010ಪ್ರೀತಿ ನೀ ಹೀಗೇಕೆ ಎಲ್ಲರ ನಗುವ ದೋಚುವ ಮನಸೇಕೆ
ಗೆಜ್ಜೆಗಳಂತೆ ಕುಣಿದು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತಾಗಿ ನಲಿದು
ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲಲಿ ತಂಗಾಳಿಯ ಬೀಸಿ ಹೀಗೆ ಮರೆಯಾದೆ ಏತಕೆ
ಒಳಗೂ ಮೌನ ಹೊರಗೂ ಮೌನ ಮನದ ತುಂಬಾ ನೀನೆ
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯು ಸಿಕ್ಕ ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ದೂರಾನೆ
ಮುಳ್ಳುಗಳಲ್ಲೇ ನಗುತಿದೆ ಹೂವು ಭಯವೇ ಇಲ್ಲ ಬರಲಿ ಸಾವು
ದೂರಾದೆ ಏಕೆ ನೀಡಿ ನೋವು ನೀ ಬರದೆ ಸಾಗದು ಈ ಬಾಳು
ದೂರಾಗದಿರು ನೀನೆಂದು ಅಗಲಿ ಬಾಳಲಾರೆನು ಎಂದೆಂದೂ
ಒಳಗೂ ಇರದೇ ಹೊರಗೂ ಬರದೆ ಕೊಲ್ಲುತಿದೆ ಈ ಮೌನ
ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ಜಾರಿದಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವಮಾನ
ಕಳೆದುಕೊಂದ ಪ್ರೇಮಿಯು ತಾನೇ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಲೆಯ ತಿಳಿದಿರುತಾನೆ
ಸಾಯಿಸದು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಬದುಕಿಸದು ಒಂದೇ ರೀತಿ.....
ಪ್ರೀತಿ ನೀ ಹೀಗೇಕೆ ಎಲ್ಲರ ನಗುವ ದೋಚುವ ಮನಸೇಕೆ...?