ಗುರುವಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 10, 2011

ನಮ್ಮೊಲವ ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆಯುವೆ ಕೈ ನನದಾಗಲಿ...
ಬಾ ಕನಸೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ
ಒಂದಾಗು ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲಿ
ನೀ ನಡೆವ ಹಾದಿಯಲಿ
ಮುಳ್ಳೆಲ್ಲ ಹೂವಾಗಲಿ
ನಿನ್ನೊಲವ ಹೊನಲಿನಲ್ಲಿ
ಸಿಹಿ ಪಾಲು ನನಗಿರಲಿ
ಚಿಮ್ಮುವ ನೀರ ಹನಿಯಲಿ
ನಿನ್ನ ಹೂ ನಗುವು ಕಂಗೊಳಿಸಲಿ
ನೀ ಕೊಡುವ ಸಿಹಿ ಪ್ರೀತಿಯಲಿ
ಈ ಜೀವನ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿ
ನಮ್ಮೊಲವ ಕಾದಂಬರಿ
ಬರೆಯುವ ಕೈ ನನದಾಗಲಿ...