ಶುಕ್ರವಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ 3, 2012

ಕಾಣಿಸದೆ ಕುಳಿತಿಹ ಒಲೆಯ ಓದಲು ಕವಿಯಾದೆ....

ಒಲೆಯ ಓದಲು ಕವಿಯಾದೆ....
ನಲಿವ ಮಂದಾರವಾದೆ,
ಸುಡುವ ನೇಸರವಾದೆ,
ಒಲವಿದು ಸುಡುತಿಹ ಭಯಕೆ ಕೊರಗಿ ಮರೆಯಾದೆ...

ಬರುವೆ ಸಂದೇಶದಂತೆ,
ಇರುವೆ ತಂಗಾಳಿಯಂತೆ,
ಬಯಸದೆ ಬರುತಿಹ ಒಲವಿನ ಮನಕೆ ದೊರೆಯಾದೆ...

ಮುತ್ತೊಂದ ನೀಡು ಕೆನ್ನೆಗೆ,
ಎಂದೆಂದೂ ಇರಲಿ ನನ್ನನಗೆ,
ಮೊದಲನೇ ಮುತ್ತನು ಪಡೆಯುವ ಆಸೆಗೆ ಮಗುವಾದೆ...

ಸುಡು ಈ ನನ್ನ ವಿರಹ,
ಕೊಡು ನೀ ತಂದ ಬರಹ,
ಕಾಣಿಸದೆ ಕುಳಿತಿಹ ಒಲೆಯ ಓದಲು ಕವಿಯಾದೆ....